Høring om utbygging av bredbånd

Nesset kommune skal søke Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskudd for utbygging av bredbånd. For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Vi ønsker å motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et bygdalag eller er du avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kan du komme med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.

Bakgrunn

I dag mangler enkelte bygder i kommunen et godt tilbud om bredbånd. Grunnet spredt bosetting finner ikke de kommersielle aktørene det lønnsomt å bygge ut slik infrastruktur. Tilskuddsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag.


Om bredbåndstilskuddet

Tilskuddsordningen er en offentlig tilskuddsordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av tilskudd til utbygging av bredbånd. Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet(Nkom) en kontroll av at søknaden oppfyller kriteriene.

Kriteriene som evalueres ved tildeling er av tilskudd er:

  • Antall nye bredbåndstilknytninger i områder uten grunnleggende bredbåndstilbud og i områder som mangler høykapasitetstilbud.
  • Kostnadseffektiv nettutbygging.
  • Lokal medfinansiering og egeninnsats.
  • Plan for bærekraftig drift etter gjennomført utbygging.
  • Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og aktivitet for innbyggere.

Høring

Nesset kommune iverksetter dermed høring på utbygging av bredbånd. Høringen gjelder primært utbygging av de bygder som oppfyller kravene til tilskuddsordningen. Følgende bygder i uprioritert rekkefølge:

  • Vistdal
  • Indre og ytre Bugge
  • Ranvik og Buvik
  • Tjelle – Skjørseter – Gussiås
  • Sæter og Finnset

Målsettingen med utbyggingen er å kunne bidra til at flest mulig av innbyggerne i Nesset kan få et bredbåndstilbud av god kvalitet.

Høringsfrist er 27. mai 2018. Uttale gis på elektronisk skjema.

Innkomne høringsuttaler legges ut her etterhvert som de kommer inn: