Høring - Forslag til reguleringsplan Frisvoll grustak

Nesset formannskap vedtok i sak 05/19, å legge forslag til detaljeringsplan for Frisvoll grustak ut til offentlig ettersyn. Det er Nesset bygg AS som har fremmet planforslaget. Høringsfristen er 10. april 2019.

Hensikten med planen er å utnytte sand- og grusforekomsten i området og tilbakeføre arealet til landbruksområde etter avslutning av masseuttaket. Det er Nesset Bygg AS som har fremmet planforslaget.

Dokumenter i saken:

Merknader/kommentarer til planforslaget sendes via elektronisk skjema, eller til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. Kan også sendes pr. e-post til postmottak@nesset.kommune.no