Nesset formannskap har i sak PS 73/18 den 4. oktober gjort vedtak om å sende Kulturminneplan for Nesset 2019 -2022 ut på offentleg høyring.

 

Det er fattet vedtak i Midsund, Molde og Nesset om at «Planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020

– 2028 - Kommunedelplan», legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§

4.1 og 11.14. Kommunedelplanen skal gjelde nye Molde kommune.

 

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Bergmesteren Raudsand AS (PDF, 8 MB) om mottak, behandling og deponering av bunnaske fra forbrenningsanlegg. Det er anledning å komme med uttalelser til søknaden innen 26. oktober 2018. Disse skal sendes til Miljødirektoratet.

Nesset formannskap vedtok i møte 07.06.2018, sak 049/18, å legge forslag til detaljeringsplan for Fredsvika masseuttak ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 5. august 2018.

Nesset kommune skal søke Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskudd for utbygging av bredbånd. For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Vi ønsker å motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et bygdalag eller er du avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kan du komme med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.

Nesset kommunestyre vedtok den 22.03.18 å sende reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand ut på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader til planforslaget med konsekvensutredninger er 1. juni 2018.