Vedtatt reguleringsplan for Frisvoll grustak

Nesset kommunestyre har i sak 074/19 vedtatt reguleringsplan for Frisvoll grustak i Eresfjord. Hensikten med planen er å utnytte sand- og grusforekomsten i området og tilbakeføre arealet til landbruksområde etter avslutning av masseuttaket.

Kunngjøring

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eventuell klage sendes til Nesset kommune, 6460 Eidsvåg, innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om erstatning og/ eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Nesset kommune innen 3 år, jfr, Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Dokumenter i saken 

Her kan du lese dokumenter i saken: