Vedtatt reguleringsplan - Eidsvåg sentrum

Nesset kommunestyre har i sak 090/19 vedtatt endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nytt helsehus som skal inneholde omsorgsleiligheter, ambulansestasjon, base for hjemmetjenesten, tannlege- og legekontor.

Kunngjøring

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eventuell klage sendes til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Nesset kommune innen 3 år, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Dokumenter i saken

Her kan du lese dokumenter i saken: