Status - Planprosess reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Forslag til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med tilhørende konsekvensutredninger ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring våren 2018, med høringsfrist 1. juni.  Nesset kommune har som arbeidsmål å sluttbehandle planforslaget i løpet  av 2018

Flere sektormyndigheter har i sin høringsuttalelse varslet innsigelse til planforslaget. Bergmesteren Raudsand har endret planforslaget for å imøtekomme innsigelsene. 

Plandokumenter:

Tilleggsutredninger: 

I forbindelse med planene med etablering av mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte masser i fjellhaller og utvidelse av kaianlegg er det gjennomført konsekvensutredninger av tiltakene. Bergmesteren Raudsand har i eget notat kommentert høringsuttalelsene, og beskrevet hvordan ulike innspill/merknader er utredet i konsekvensutredningene. 

Andre rapporter