Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oversendt reguleringsplan Bergmesteren Raudsand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling, 

Nesset kommunestyre behandlet i møte 23. mai reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. På grunn av at innsigelser fra nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune ikke er trukket, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som må sluttbehandle reguleringsplanen.

Nesset kommune oversendte reguleringsplanen til Fylkesmannen i juni. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nå vurdert plansaken og tilrår at departementet godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand, under forutsetning av at det blir gitt konsesjon etter forurensingsloven.  

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet bedt om at videre behandling av saken gis høy prioritet, og at det gjennomføres befaring på Raudsand.  

Her kan du lese