Oppstart av reguleringsplanarbeid - Masseuttak - Bjerkeli Sand i Vistdal

Angvik Prosjektering av AS har på vegne av Bjerkeli Sand AS ved Stein Ivar Bjerkeli meldt oppstart av reguleringsplanarbeid for planlegging av masseuttak i Vistdal.  

Opplysninger, innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
espen@angvik-prosjektering.no eller Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 5. februar 2019. 

Det er laget forslag til planprogram som beskriver gjennomføring av planarbeidet. Planområdet er ca 250 dekar. Det strekker seg fra elva Visa ved Indre Lange og sørvestover mot Tverrelva og Langevegen. Videre fra Langevegen og opp på sørsiden av Langedalsvegen. 

Store deler av planområdet er satt av til masseuttak i kommuneplanens arealdel og LNF- spredt boligbygging. 

Dokumenter i saken