Oppstart av reguleringsplanarbeid - Frisvoll grustak

Angvik Prosjektering AS har meldt om oppstart av reguleringsplanarbeid for Frisvoll grustak i Eresfjord. 

Eventuelle innspill, merknader og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
post@angvik-prosjektering.no  eller til Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik innen 10. august 2018.

For at Nesset Bygg AS skal få videreført uttak i masseuttaket på Frisvoll i Eresfjord, har de engasjert Angvik Prosjektering AS til å utarbeidelse av et planforslag som skal fremmes for Nesset kommune. 

Planområdet er ca 35 dekar og ligger ved Frisvoll, like øst for Frisvollvegen. Store deler av planområdet er satt av til masseuttak i kommuneplanens arealdel, men det berører og areal som er avsatt til Landbruk, natur og friluftsliv (LNF). 

Det har vært tatt ut masser fra området i flere tiår. Nesset kommune har tidligere godkjent uttaksplan for området, men for å kunne utvide masseuttaket er det stilt krav om gjennomføring av planprosess.   

Dokumenter i saken