Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

Hensikten med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. 

Søknadsskjema, regelverk og ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.

Frist for å søke

10. desember 2018

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Det kan søkes om midler til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Slik søker du

Alle søknader fylles ut og sendes elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal