Kommunal- og moderniseringsdepartementet var på befaring på Raudsand 15. oktober

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som et ledd i departementets videre behandling var representanter fra ulike departementer på befaring på Raudsand 15. oktober.

Bakgrunn

Formålet med befaringen var at departementene skulle bli bedre kjent i området og høre på partenes syn på saken. Formelt sett er dette nabokommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune som har innsigelse til planen og Nesset kommune.

Planavdelingen hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde på forhånd presisert at de ikke ville komme med vurdering av saken på møtet og under befaringen, men lytte til partene og ta med innspillene i den videre behandlingen.

Oppstartsmøte

I forkant av befaringen til området Bergmesteren, var det et oppstartmøte med partene på kommunestyresalen. Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal  og moderniseringsdepartementet (KMD) orienterte om departementets saksbehandling av plansaker med innsigelser. På møtet og befaringen deltok rådgivere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima og miljødepartementet, Direktoratet for mineralforvaltning samt Miljødirektoratet.

I tillegg fikk representanter fra Nesset vekst AS og organisasjonene"Jeg velger meg et giftfritt Nesset"  og Norges Miljøvernforbund anledning til å kommentere saken. 

Informasjon knyttet til befaringen 

Her finner du mer informasjon om Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt besøk i Nesset 15. oktober.