Bergmesteren Raudsand AS - Tillatelse til sorteringsanlegg for bunnaske og nytt deponi for ordinært avfall

Miljødirektoratet har gitt Bergmesteren Raudsand AS (BMR) tillatelse til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske. Det er og gitt tillatelse etter forurensingsloven for Deponi 2 og Møllstøvdeponiet.  

Sorteringsanlegg

Miljødirektoratet legger til grunn at sorteringsanlegg for bunnaske er etablert flere steder i Norge. Miljødirektoratet er kjent med teknikken og forurensingsrisikoen som er knyttet til slike anlegg.  Hensikten med anlegget er å sortere ut metaller som vil bli omsatt videre.

Deponi 2 og Møllestøvdeponiet

Miljødirektoratet har etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper gitt tillatelse til etablering av Deponi 2. Under forutsetning av det foreligger godkjent reguleringsplan for området gir Miljødirektoratet tillatelse til deponering fram til år 2044. BMR har anledning å ta imot årlig 75 000 tonn ordinært avfall. Det dreier seg om;

  • Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet og forurensede gravemasser i urbane og industrielle områder 

  • Skytebanemasser

  • Ballast

  • Sedimenter fra mudringsoperasjoner

  • Betong 

  • Restfraksjon fra behandlet borkaks

  • Avgangsmasse fra gruveindustrien

  • Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller

  • Gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv kullavfall fra avløpsrenseanlegg

Informasjon om gitte tillatelser

Her kan du lese Miljødirektoratets vurderinger og tillatelser gitt til Bergmesteren Raudsand AS