Miljødirektoratet har gitt Bergmesteren Raudsand AS (BMR) tillatelse til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske. Det er og gitt tillatelse etter forurensingsloven for Deponi 2 og Møllstøvdeponiet.  

I arbeidet med å lage reguleringsplan for masseuttak i Vistdal arrangerer Bjerkeli Sand AS informasjonsmøte på Vistdal skole tirsdag 10. september kl. 19:00. 

1. september starter hjortejakta i Nesset. Miljødirektoratet stiller krav til jegere om å teste hjortevilt felt under jakta i Nesset for skrantesjuke.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oversendt reguleringsplan Bergmesteren Raudsand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling, 

 Årets ordførartur i Nesset går til Kleppen og den gamle hoppbakken i Eidsvåg.

Abonnenter ved Meisal vannverk har klaget over lukt fra vannet. Det kan kjennes noe som ligner en oljelukt når en tapper vann fra kranen inne

Statens vegvesen har varslet om at det blir ny fartsgrense ved Stubø. I dag er det 50 km/t forbi Stubø. I fremtiden vil det bli tillat å kjøre 60 km/t

Kjempespringfrø er en fremmed planteart i Norge som sprer seg raskt. Derfor er det viktig å sette inn tiltak som kan begrense utbredelsen av plantearten i Nesset. Lag og foreninger har nå mulighet for å skaffe seg inntekt gjennom dugnadsarbeid med å rydde kjempespringfrø i kulturlandskapet langs Eidsvågelva. 

Fra 27. juni  og utover sommeren skal firmaet Triona AS ta veibilder av kommunale veier, europaveier, fylkesveger og private veger i nye Molde kommune/ Midsund, Molde og Nesset.

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner. Modellen skal prøves ut i vårt distrikt, og Nesset er en av kommunene som inngår i samarbeidet. I denne forbindelse skal det gjennomføres datainnsamling og brukerundersøkelse knyttet til legevakt- og ambulansetjenesten.