Bergmesteren Raudsand AS presenterte Konsekvensutredning og ROS

Bergmesteren Raudsand AS presenterte på informajonsmøte den 30. november i Nessethallen Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til etablering av fremtidig behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Raudsand

Bergmesteren Raudsand AS har to tiltaksområder på Raudsand.

1. Avslutning av eksisterende deponi på Bergmesteren gjennom konkrete avslutningstiltak med  deponering  av forurensede løsmasser fra bygge- og anleggsvirksomhet som blir dekket over med rene tettemasser. Søknaden om  etablering av deponi for ordinært avfall la Miljødirektoratet ut på høring våren 2017, med høringsfrist 1. juni.


2. Prosessanlegg på nytt industriområde for mottak, behandling, gjennvinning og stabilisering av uorganisk farlig avfall. I dette prosjektet inngår fjellhaller for lagring av stabilisert uorganisk farlig avfall.
 

Norconsult AS har på oppdrag fra tiltakshaver hatt hovedansvaret med å utarbeide konsekvensutredning og Risiko og Sårbarhetsanalyse. Konsekvensutredningen har delt inn fire temar;

1. Hydrologi, geologi og geoteknikk
2. Miljøpåvirkning
3. Infrastruktur og samfunn
4. Ikke- prissatte konsekvenser

Dokumenter som er med i konsekvensutredningen er lagt ut på nettsidene til Bergmesteren Raudsand AS.

På informasjonsmøtet den 30. november ble det nevnt at spørsmål i forbindelse med Konsekvensutredningen og Risiko og sårbarhetsanalysen kan rettes til Bergmesteren Raudsand AS.

Neste fase er nå å utarbeide forslag til reguleringsplan der Bergmesteren AS har planlagt sine tiltaksområder. Angvik Prosjektering AS er engasjert av Bergmesteren Raudsand AS til å gjenommføre dette planarbeidet. Nesset kommune får oversendt forslaget til reguleringsplan i løpet av februar 2018.

Publisert av Hogne Frydenlund. Sist endret 01.12.2017 16:14
Fant du det du lette etter?