Kommunereformen i Nesset

Collage av alle kommunevåpen i Romsdal. - Klikk for stort bilde

Stortinget har bestemt at kommunereformen skal gjennomføres. Grenser skal flyttes, justeres og mindre kommuner vil bli større kommuner. De store spørsmålene er: – Greier vi oss best alene eller må vi slå oss sammen med andre, og i så fall hvilke kommuner bør vi slå oss sammen med for å få de beste kommunale tjenestene også i fremtiden?

Kommunestyret vedtok den 14. januar 2015 å utrede og innhente mer kunnskap om konsekvenser, styrker og svakheter for følgende alternativ:  

 • Nesset som egen kommune.
 • Nesset og Sunndal.
 • Romsdalshalvøya med Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, Molde og Nesset kommuner.
 • Romsdal med Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde og Nesset kommuner.
 • Nesset kommune tar initiativ til felles drøftelser mellom kommunene Sunndal, Rauma og Nesset med sikte på å utrede de tre kommuner som en framtidig enhet.
 • Mulighetene for grensejustering mot Gjemnes og Rauma utredes.

Etter avklarende runder basert på prinsippet om frivillighet var kommunene enige om å gå videre med alternativene Nesset og Sunndal, Romsdalshalvøya og Stor Romsdal. Telemarksforskning ble engasjert av ROR til å utrede de ulike alternativene opp mot regjeringens 4 mål for reformen. Nesset engasjerte også Telemarksforskning til å utrede alternativet Nesset som egen kommune. Dette ut fra ønsket om å ha en referanse og 0-alternativ i det videre arbeidet.

Telemarksforskning har laget sine utredninger, levert sine rapporter og kommet med sine anbefalinger. 

Vårt ønske om alternativet Sunndal, Rauma og Nesset ble ikke utredet i denne prosessen. Dette som en følge av at det ikke er vurdert å være aktuelt i våre nabokommuner. 

I arbeidet med kommunereformen er det et mål at det skal legges til rette for gode lokale prosesser hvor innbyggerne skal involveres og høres. Kommunen har arrangert folkemøter rundt om i kommunen, hatt møter med lag og organisasjoner, og gjennomført to innbyggerundersøkelser. En tredje innbyggerundersøkelse blir gjennomført i september i samarbeid med NIVI-analyse.

Kommunestyret vedtok i møte den 18. juni 2015 med bakgrunn i gjennomførte utredninger, folkemøter og innbyggerundersøkelser å redusere antallet alternativ til to retninger - mot Molde og mot Sunndal. Det ble valgt et eget forhandlingsutvalg med mandat til å innlede forhandlinger om følgende alternativ:

 • Nesset som en del av en størst mulig Romsdalskommune.
 • Nesset - Sunndal som en ny kommune.
 • Kommunestyret er åpne for grensejusteringer som kommer frem underveis i prosessen. 

Forhandlingsutvalgets oppgave har vært å fremforhandle intensjonsavtaler mellom Nesset og nabokommune om tjenestetilbudene i en eventuell ny kommune. Intensjonsavtalene ble utsendt til alle husstandene (PDF, 6 MB)i kommunen og ble en del av kunnskapsgrunnlaget for folkeavstemningen den 25. april.

Kommunestyret gjorde den 23. juni 2016 følgende vedtak om kommunereformen:

 1. Med bakgrunn i intensjonsavtale signert og datert 19. mai 2016 etablerer Molde, Gjemnes og Nesset i fellesskap en ny kommune fra 1. januar 2020.
   
 2. Nesset kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Molde, Gjemnes og Nesset.
   
 3. Nesset kommune gir tilslutning til at Midsund kan bli med i den nye kommunen.
   
 4. Nesset kommune stiller seg positiv i tiden fram til 01.10.2016 til søknader/henvendelser fra evt. andre kommuner på Romsdalshalvøya/Romsdal som har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune. Dette på de premissene som ligger i intensjonsavtalen med Gjemnes og Molde.
   
 5. Nesset kommune oppfordrer fellesnemnda i den nye kommunen til å velge kommunedelsutvalg ved direkte valg.
   
 6. Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 01.01.2020. Årlige konsesjonsinntekter på ca 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes fortrinnsvis i indre deler av kommunen etter vedtektene i Mardølafondet. Sammensetningen av styret skal være som i Mardølafondet.
   

Nesset kommune ønsker på denne nettsiden å samle kunnskap om reformen, og invitere dere som innbyggere til å delta i denne viktige samfunnsdebatten. I menyen til høyre finner du kunnskapsgrunnlaget med politiske vedtak, de ulike utredningene, nyttige lenker og annen relevant informasjon.

Publisert av Rolf Jonas Hurlen. Sist endret 26.09.2016 10:15
Fant du det du lette etter?